Reanimatieonderwijs Delft

Reanimatieonderwijs Delft

ANBI gegevens Stichting Reanimatieonderwijs Delft

Naam
Stichting Reanimatie- en AEDonderwijs Delft en omstreken

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
RSIN 818220612

Contactgegevens
Stichting Reanimatie- en AED onderwijs Delft en omstreken is te bereiken via de mail

E-mail: info@reanimatieonderwijsdelft.nl 

Website: www.reanimatieonderwijsdelft.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Voorzitter: Mw. E. Kramer
Secretaris: Mw. E. den Os
Penningmeester: Mw. A.vd.Voort

Beleidsplan stichting Reanimatie- en AEDonderwijs Delft en omstreken 2017

Inleiding
De stichting is opgericht in juli 2007 door ziekenhuis medewerkers Natascha, Nicolette en Sabrina, in samenwerking met de Hartstichting. Natascha en Nicolette gaven al jaren reanimatieles aan collega's op de operatiekamers van het Reinier de Graafgasthuis, maar vonden dat het ook erg nuttig kon zijn om les te geven aan burgers. De stichting is reanimatiepartner van de Hartstichting geworden. De lessen worden gegeven in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. 
 

Al onze instructeurs zijn NRR gecertificeerd BLS/AED instructeur. Een instructeur kandidaat wordt altijd begeleid door een BLS/AED full instructeur. We richten ons op het geven van BLS/AED trainingen aan leken, die zich individueel bij ons inschrijven. We richten ons niet op het lesgeven aan bedrijven.

Al onze instructeurs geven op vrijwillige basis les en kunnen hiervoor alleen een vrijwilligers vergoeding krijgen. Ook stellen wij hen in staat om hun diploma geldig te houden door (indien nodig) bijscholing te bekostigen.

Strategie
De stichting heeft ten doel het organiseren van cursussen en scholing op het gebied van: - reanimatie; - het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED), en - andere levensreddende handelingen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleid
Geldmiddelen: De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: - de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen; - cursus- en lesgelden; - subsidies en donaties; - verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; en - alle overige verkrijgingen en baten.

Beloningsbeleid
De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders kan geen vakantie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuurders gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten
De Stichting wil sinds 2007 bijdragen aan de verspreiding van kennis en kunde op het gebied van reanimatie en andere levensreddende handelingen. Het zo laag mogelijk houden van de cursusprijs helpt daarbij. De jeugd is een bijzondere doelgroep (jong geleerd, oud gedaan). Jongeren vanaf 14 jaar (geadviseerde minimumleeftijd Hartstichting) tot en met 21 jaar krijgen daarom korting op de lesprijs. Uniformering van de lesstof, verdieping van de lesstof, didactische kennis en goede informatie over materiaal gebruik leidt tot hogere kwaliteit van reanimatielessen.

Verder geven wij 2 maal per jaar een informatie middag voor onze instructeurs en bestuursleden waarin de inhoud van de lessen voor komend jaar besproken wordt. De zorg voor de reanimatiepoppen en alle materialen die nodig zijn tijdens de lessen worden dan doorgenomen en informatie met elkaar gedeeld. Dit alles om te zorgen voor uniformering en verdieping van de lesstof en goed gebruik van alle materialen, zodat we het reanimatieonderwijs op een hoog niveau kunnen blijven houden.

Een goede overdracht van kennis en kunde op reanimatiegebied kan volgens de stichting alleen door instructeurs die een relevante opleiding volgen bij een door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd en erkend opleidingsinstituut voor het verzorgen van reanimatieopleidingen. De stichting laat dus alleen cursussen verzorgen door NRR-gecertificeerde instructeurs en betaalt deels de kosten van scholing en nascholing van die instructeurs.

Beheer
Balans 2023. Deze kunt u hier downloaden.

Verslag uitgeoefende activiteiten
In 2023 hebben 439 personen een cursus bij de Stichting Reanimatie en AED Onderwijs Delft gevolgd.                                                                         

Deze personen zijn onder te verdelen in 4 groepen.

1. 128 personen hebben de basis cursus reanimatie en AED gevolgd.

2. 59 personen hebben zich als herhaling opgegeven en weer de basis reanimatie en AED training gevolgd.

3. 13 jongeren tot en met 21 jaar hebben de basiscursus reanimatie en AED gevolgd.

4. 141 leerlingen van CLD scholengemeenschap hebben de basiscursus reanimatie en AED gevolgd.

Alle cursisten hebben hun certificaat behaald.